Пн-Пт: 9:00-18:00 / Сб-Нд: вихідні

Юридичні послуги, представлення інтересів

Спеціалісти Тер Аудит надають такі види юридичних послуг:

 • правовий супровід господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • надання усних та письмових консультацій за вимогою;
 • складання документів, заяв, претензій, позовних заяв, скарг та інших документів представництво інтересів клієнтів в судах;
 • представництво інтересів клієнтів при виконанні судових рішень;
 • представництво інтересів клієнтів в державних органах;
 • складання проектів договорів, аналіз договорів;
 • складання внутрішніх документів юридичних осіб;
 • реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, внесення змін до статутних документів юридичної особи та вчинення інших реєстраційних дій;
 • реєстрація іноземних інвестицій;
 • реєстрація місця проживання осіб без громадянства чи іноземців;
 • отримання дозволів на працевлаштування в Україні;
 • супровід операцій з нерухомістю;
 • реєстрація торговельних марок (знаків для товарів та послуг);
 • отримання ліцензій.

Реорганізація бізнесу (перетворення, об’єднання, поділ, виділ, створення, ліквідація)

Реорганізація — це повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов’язків правонаступником.

Стаття 59 Господарського кодексу України прирівнює припинення до реорганізації. Однак, термін Реорганізація є більш широким і включає в себе окрім власне припинення, в т.ч. зміну в структурі власників підприємства.

Бажаєте правильно та без зайвих клопотів реорганізувати бізнес та необхідна юридична підтримка? Ми допоможемо Вам ефективно реорганізувати бізнес, сформувати необхідний пакет документів та забезпечимо підтримку під час співпраці і консультації з питань, що стосуються реорганізації.

Вибір раціональної системи оподаткування

Важливим кроком до прибутковості та подальшого розвитку бізнесу є вибір раціональної системи оподаткування.

Наші спеціалісти допоможуть обрати саме ту систему, що найбільш підходить для здійснення безперебійної діяльності Вашого підприємства, шляхом розробки та апробації комплексу заходів направлених на управління фінансовими та товарними потоками з метою раціоналізації управління податковими платежами. В результаті здійснення ефективного вибору системи оподаткування, Ви зможете управляти податковими платежами, проводити моніторинг доцільності обраної системи оподаткування, розраховувати поточні платежі в бюджет та здійснювати податкове планування.

Консультування з питань змін необхідних для досягнення прибутковості та мінімізації податкових втрат

Оптимізація оподаткування – комплекс організаційних заходів, рекомендованих підприємству в рамках чинного законодавства для вибору часу, місця та видів діяльності, створення ефективних схем договірних відносин, збільшення грошових потоків підприємства, мінімізації податкових втрат, недопущення штрафних санкцій.

Тер Аудит може запропонувати:

 • перевірку схем оподаткування
 • усунення помилок в податкових розрахунках
 • законну мінімізацію податків
 • автоматизацію податкових процесів
 • аналіз оподаткування окремих господарських операцій
 • експертні висновки зі спірних питань та правових колізій
 • консультації з усунення подвійного оподаткування та зменшення податкових ризиків а їх наслідків.

Експертна діагностика фінансово-майнового стану

У процесі діагностики фінансового та майнового стану підприємства Тер Аудит:

 • визначає об’єктивну оцінку результатів комерційної діяльності,
 • проводить комплексне виявлення невикористаних резервів та їх мобілізацію для підвищення ефективності підприємства в майбутніх планових періодах,
 • виявляє прорахунки у роботі їх винуватців, досягається повна відповідність матеріального і морального стимулювання за результатами праці та якості роботи,
 • здійснює контроль за раціональністю функціонування господарських систем, виконанням планів і бюджетів, процесів виробництва та реалізації продукції,
 • виконує аналіз виявлення і використання поточних внутрішньовиробничих резервів,
 • проводить прогнозування господарської діяльності,
 • аналізує поточний стан та перспективи діяльності компанії
 • здійснює оцінку очікуваних ризиків.

Розрахунок ефективності господарських операцій чи бізнесу в цілому

Управління ефективністю операцій полягає у прийнятті спеціальних управлінських рішень в умовах невизначеності. Це дає можливість застосовувати сучасні методи управління Вашим підприємством, а саме:

 • впровадити систему постачання (just in time)
 • керувати якістю продукції
 • застосовувати метод зворотнього віднесення витрат

Управління ефективністю бізнесу, в свою чергу, полягає у прийнятті рішень по довготермінових інвестиціям, плануванню і аналізу витрат для підвищення конкурентоздатності Вашого бізнесу в умовах мінливого бізнес-середовища.

Оцінка та аналіз показників виробництва

Оцінку та аналіз показників виробництва і реалізації готової продукції ми здійснюємо на наступними напрямками:

 • аналіз обсягу і динаміки випуску та реалізації продукції,
 • оцінка асортименту і структури виробництва та реалізації продукції,
 • аналіз рівномірності та ритмічності виробництва і реалізації готової продукції,
 • оцінка якості та браку готової продукції.

Даний аналіз здійснюється у тісному взаємозв’язку з кон’юнктурою ринку (попит і пропозиція на продукцію, рівень цін, дії конкурентів тощо) та спрямований на виявлення причин неефективного використання виробничого потенціалу.

Аналіз збуту

Аналіз системи збуту передбачає визначення ефективності кожного елементу цієї системи та оцінювання діяльності апарату збуту. При цьому аналіз витрат обігу передбачає зіставлення фактичних збутових витрат стосовно кожного каналу збуту і виду витрат для того, щоб виявити необгрунтовані витрати, ліквідувати неефективні затрати, що виникають у процесі руху товарів і підвищити рентабельність існуючої системи збуту.

Аналіз ринків збуту є ефективним інструментом від якого в кінцевому рахунку залежать: обсяг продажу, середній рівень цін, виручка від реалізації продукції, сума отриманого прибутку, фінансовий стан та ін.

При здійсненні процесу аналізу збуту на Вашому підприємстві ми проводимо ретельний аналіз зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища, а саме:

 • оцінюємо місткість ринку та окремих його сегментів
 • визначаємо фактори, що впливають на їх зміну
 • досліджуємо показники збуту різних категорій виробів та розробляємо пропозиції щодо формування ринків збуту
 • індивідуально встановлюємо можливість виявлення та досліджуємо вже наявних та потенційних конкурентів.

Аналіз ризиків бізнесу

Існування ризику це головний атрибут діяльності підприємства, а його оцінка — один з найбільш складних елементів для аналізу, та водночас ефективних показників для оцінки ведення бізнесу. Для правильного управління ризиками, потрібно якомога точніше визначити всі непередбачувані обставини, що можуть виникнути в майбутньому. Наша компанія розглядає та аналізує ризики стосовно кожної конкретної ситуації, тобто аудитор вирішує, як можна знизити ризик та, як наслідок, втрати у разі настання ризику.  Методами оцінки ризику є статистичний, експертний, а також їх комбінації.

Послуги з оцінки ризиків, що надає аудиторська фірма «Тер Аудит», являють собою процедури виявлення факторів ризиків , оцінку їх значимості на підприємстві та підготовку звітності, що включають в себе ряд рекомендацій щодо управління даними про ризики, зокрема:

 • Оцінка процесів та системи управління ризиками на підприємстві
 • Оцінка бізнес-ризиків, що виникають у підприємства
 • Виявлення внутрішніх і зовнішніх ризиків компанії та джерел їх виникнення
 • Оцінка ймовірності виникнення і важливості кожного ризику
 • Аналіз і розробка стратегій, політик, процедур та методик з управління всіма видами ризиків
 • Підготовка експертної звітності з ризиків і моніторингу
 • Консультування щодо впровадження систем управління ризиками
 • Розробка програм для оцінки ризиків та їх контролю

Визначення вартості бізнесу (підприємства, частини підприємства)

На підставі наявних методик та проведення діагностики фінансово-майнового стану, за допомогою методів оцінки фахівці Тер Аудит визначають вартість Вашого підприємства чи його частини.

Оцінка ділової репутації

Ділова репутація підприємства – це величина, на яку вартість бізнесу перевищує ринкову вартість фінансових, матеріальних і частини нематеріальних активів підприємства, відображених за даними бухгалтерського обліку у фінансовій звітності. Ділова репутація підприємства, його гудвіл, являє частину його вартості, яка існує тільки разом із ним і не може бути віднесена до якогось конкретного активу. Вартість ділової репутації підприємства виникає, коли підприємство отримує прибуток на активи або власний капітал, вище середньоконкурентного рівня.

Фахівці Тер Аудит допоможуть Вам оцінити ділову репутацію Вашого бізнесу, показати реальний стан показників діяльності компанії, його переваги та недоліки, що дасть можливість керівництву прийняти необхідних заходів, згідно наших рекомендацій, для майбутнього розвитку репутації, а Вашим зовнішнім партнерам прийняти рішення про співпрацю. Для оцінки ділової репутації підприємства (гудвілу) ми застосовуємо такі методи: бухгалтерський, надлишкових прибутків, показниковий.

Аналіз та оцінка зовнішнього середовища

У діяльності підприємства виникають умови і на нього впливають фактори, незалежні від його діяльності. Це у першу чергу зовнішнє середовище. Разом із тим їх дія чи її можливість суттєво впливають на увесь життєвий цикл, на рух товарних та грошових потоків, стратегії та їх вирішення.

Аналіз зовнішнього середовища проводиться аудитором за такими напрямами:

 • оцінка змін та їх впливу на поточну фінансово-господарську діяльність,
 • визначення факторів, що становлять ризики та загрози поточній стратегії підприємства,
 • розрахунок факторів, що надають максимум можливостей для досягнення стратегій діяльності підприємства.

Аналіз та оцінка внутрішнього середовища

Внутрішнє середовище підприємства містить такі складові: виробничі потреби, цілі, завдання, структуру, процеси і ресурси, технологію та персонал організації, тобто все те, що характеризує виробничий процес і потребує уваги керівництва. Внутрішнє середовище підприємства являє собою сукупність всіх внутрішніх перемінних підприємства, що визначають процеси його життєдіяльності. Воно постійно та безпосередньо впливає на функціонування підприємства і складає систему ситуаційних факторів у середині підприємства.

Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожний із яких включає набір ключових процесів і елементів організації. Їх стан у сукупності визначає той потенціал і ті можливості, якими володіє підприємство.

Наша методика аналізу внутрішнього середовища підприємства передбачає таку послідовність:

 • оцінку діючих стратегій;
 • аналіз потенціалу підприємства,
 • визначення сильних і слабких сторін,
 • виявлення конкурентних переваг

Встановлення професійних якостей працівників

Наша команда допоможе  у вирішенні питань ефективного управління персоналом та компетенції кадрового капіталу згідно з бізнес-цілями Вашої компанії, а саме:

 • Аналіз та рекомендації щодо оптимізації організаційної структури та функції управління персоналом
 • Розробка HR-стратегії
 • Розробка систем мотивації, винагород, добору та утримання персоналів
 • Удосконалення рекрутингової діяльності підприємства
 • Консультації щодо створення систем аналізу KPI
 • Управління чисельністю персоналу, відповідно до цілей та діяльності компанії
 • Вдосконалення внутрішніх систем обміну інформацією
 • Навчання працівників різних сфер діяльності, включаючи  розробку концепції управління компетенціями кадрів

Форма зворотнього зв'язку

Напишіть нам і ми негайно перетелефонуємо

Контакти

вул. Старий ринок, 3, Тернопіль, Тернопільська область, 46002

Пн-Пт: 9:00-18:00 / Сб-Нд: вихідні