Пн-Пт: 9:00-18:00 / Сб-Нд: вихідні

Побудова системи обліку на основі МСФЗ

Глобалізація фінансових ринків і торговельних операцій зумовили необхідність вибору єдиних підходів до фінансової звітності. Вони знайшли відображення у міжнародних стандартах фінансової звітності. МСФЗ є обов’язковими до застосування як правило лізинговими компаніями та фінансовими установами, проте на даний час зростає кількість підприємств, які добровільно складають звітність за МСФЗ. Не дивлячись на те, що МСФЗ охоплюють лише фінансову звітність, їх застосування і використання вимагає знань і досвіду не лише у сфері бухгалтерського обліку.

У процесі надання послуги з побудови системи обліку на основі МСФЗ ми пропонуємо:

 • створення облікової політики за МСФЗ згідно специфіки господарських операцій;
 • розроблення плану рахунків по МСФЗ
 • розроблення облікових принципів обліку за МСФЗ за бухгалтерським, управлінським та податковим напрямками
 • підготовка методик та моделей та алгоритмів розрахунків та коригувань за МСФЗ.
 • Допомога при створенні методик формування фінансової звітності за МСФЗ (трансформації і консолідації)
 • Різнопланові консультації з питань міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розробка програми переходу на МСФЗ

Перехід на МСФЗ передбачає спеціальну підготовку бухгалтерів для роботи за новими стандартами та коригування певних статей бухгалтерської звітності. Це складний і довготривалий процес, який має свої особливості залежно від виду і специфіки діяльності підприємства.

Спеціалісти нашої компанії сформують поетапну програму відповідно до специфіки діяльності підприємства, що забезпечить комплексний перехід на застосування МСФЗ у найкоротші строки та правильне ведення обліку та складання звітності за новими правилами. Також звернемо увагу бухгалтерів на основні відмінності ведення обліку за МСФЗ та П(С)БО, детально роз’яснюємо їх.

Розробка організаційних документів

Організаційні документи це документи, що закріплюють функції, обов’язки та права, організацію праці як на підприємстві в цілому, так і в його структурних підрозділах на тривалий час. Усі підприємства та організації при здійсненні своєї діяльності керуються внутрішніми положеннями, статутами, правилами та інструкціями.

Положення можуть бути як типовими, так і індивідуальними. Індивідуальні положення для окремих установ, організацій, підприємств складаються на базі типових з урахуванням особливостей діяльності, організаційно-правової форми, форми власності, розмірів підприємства і затверджуються керівниками цих підприємств.

Такі документи розробляються висококваліфікованими спеціалістами Тер Аудит. Цьому передує великий обсяг підготовчих робіт з вивчення різних аспектів діяльності підприємства та його структурних підрозділів, що в результаті зменшить ризики діяльності підприємства та дасть можливість правильного оформлення організаційних документів.

Ведення обліку за МСФЗ

Фахівці нашої компанії забезпечать процес організації, постановки та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей діяльності за МСФЗ, як для новостворених так і для діючих підприємств. Зазначений процес постановки та ведення обліку включає:

 • розробку та застосування облікової політики підприємства;
 • розробка і застосування посадових інструкцій;
 • розробку графіка документообігу;
 • фіксацію господарських операцій у первинних документах;
 • узагальнення інформації зафіксованої первинними документами на рахунках бухгалтерського обліку;
 • розрахунок податків і зборів на основі результатів діяльності;
 • формування фінансової, податкової, статистичної звітності.

Консолідація фінансової звітності за МСФЗ

Консолідовані фінансові звіти (згідно з МСФЗ 10) – це фінансова звітність групи, в якій активи, зобов’язання, капітал, дохід, витрати і потоки грошових коштів материнського підприємства та його дочірніх підприємств представлені як активи, зобов’язання, капітал, дохід, витрати і потоки грошових коштів єдиного суб’єкта економічної діяльності.

Повна консолідація виходить із того, що група є єдиним економічним утворенням, при цьому консолідації підлягають всі чисті активи дочірніх компаній (пріоритет контролю над володінням), а права меншості відображаються в пасиві консолідованого балансового звіту. Використовується для дочірніх підприємств, що утворилися в результаті придбання або злиття.

Пропорційна консолідація є загальноприйнятим методом формування консолідованої фінансової звітності для спільної діяльності. Її відмінність від повної консолідації полягає в тому, що консолідуються не контрольовані активи, а тільки ті, якими учасник спільного проекту реально володіє. В цьому разі частка меншості в консолідованій звітності не присутня. Участь у спільній діяльності (активи, пасиви, доходи, витрати) може показуватися в звітності учасника або разом з іншими аналогічними активами, пасивами, прибутками і витратами, або як окремі позиції.

Метод пайової участі застосовується для обліку інвестицій в асоційовані компанії. Такі інвестиції спочатку (у момент інвестування) відображаються за номінальною вартістю, при цьому виникає гудвіл як різниця між номіналом інвестицій і часткою інвестора в чистих активах асоційованої компанії. Надалі зміна частки інвестора в чистих активах, а також знецінення гудвілу відображаються у консолідованому балансі кореспонденції з рахунками прибутків і збитків. Слід зазначити, що асоційована компанія не є частиною групи, тому елімінування внутрішньогрупових операцій не застосовується, а частка групи в прибутку асоційованої компанії, накопиченої з моменту інвестування, показується окремо від накопиченого капіталу групи.

Методика складання консолідованої фінансової звітності є доволі складною, оскільки пов’язана з необхідністю елімінування статей, тобто наслідки реалізації угод між членами корпоративної групи не включають у консолідовану звітність – показують тільки активи та зобов’язання, доходи і витрати від операцій із третіми особами. Для отримання достовірної інформації про діяльність групи потрібно впровадити єдині облікові та контрольні процедури для цілей консолідації на рівні групи.

Тер Аудит допоможе Вашому підприємству сформувати консолідовані фінансові звіти згідно МСФЗ, проходячи такі етапи:

 • Аналіз діяльності підприємства , стану бухгалтерського обліку та фінансового звітності щодо вимог МСФЗ
 • Розробка ефективних методів консолідації, згідно індивідуального підходу до кожної компанії, моделей та алгоритмів розрахунків коригувань
 • Розробка пакету фінансової звітності за короткі терміни
 • Отримання консультацій впродовж співпраці та при виникненні питань щодо консолідації фінансової звітності згідно МСФЗ у майбутній діяльності Вашої компанії

Перспективна оцінка процесів, процедур та механізмів контролю та отримання результатів

На підставі методів моделювання за допомогою пакетів прикладних програм професійна команда Тер Аудит здійснює прогнозування та перспективну оцінку усіх господарських процесів Вашого підприємства та процесів в динаміці.

Консультування з ведення бухгалтерського обліку на основі МСФЗ

Необхідність і корисність впровадження МСФЗ для всіх секторів економіки України вже не викликає сумніву, хоча цей процес досить не простий і вимагає певних знань. Тому необхідно приділити належну увагу вибору спеціалістів або компанії, що надає послуги консультування по веденню обліку за МСФЗ.

Наші фахівці стежать за змінами в національних стандартах бухгалтерського обліку, міжнародних стандартах фінансової звітності та їх взаємною адаптацією. Наші консультації дозволять Вам оперативно приймати ефективні управлінські рішення, які сприятимуть зміцненню розвитку Вашого бізнесу. Консультації по веденню бухгалтерського обліку за МСФЗ, що надаються нашими фахівцями, дозволяють вирішити всі проблеми і відповісти на будь-які питання, які виникають у процесі ведення господарської діяльності, в найкоротші терміни.

Консультування з питань податкових розрахунків та складання фінансової звітності згідно МСФЗ

Вибір способу складання звітності по МСФЗ обумовлений очікуваними витратами й метою впровадження у компанії. Чим ширше збирається керівництво використовувати інформацію, підготовлену на основі МСФЗ, тим частіше компанії обирають паралельне ведення обліку — це дозволяє компанії будувати систему внутрішньої звітності на тих же принципах, що й зовнішньої.

Існує два основних способи підготовки звітності за міжнародними стандартами — трансформація даних національного обліку відповідно до МСФЗ та паралельне ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних і міжнародних стандартах. Трансформація представляє собою «переклад» національної фінансової звітності в міжнародну шляхом коректування окремих показників (способи одержання яких по українським стандартам відрізняються від МСФЗ). Звичайно при застосуванні цього способу підприємства несуть менші матеріальні витрати. Часто він також розглядається як тимчасовий захід при переході на паралельний облік за міжнародними стандартами. Паралельне ведення обліку за міжнародними стандартами полягає у відображенні в обліку по МСФЗ кожної господарської операції.

Наша команда допоможе Вам отримати експертну думку з питань МСФЗ та вирішити питання щодо відображення діяльності в обліку та фінансовій звітності, надати консультації щодо підготовки приміток до фінансової звітності,  а також провести аналіз впливу застосування МСФЗ на податкову та управлінську складову, їх можливих наслідків та ризиків.

Психологічна адаптація бухгалтерів

Швидкість і успішність процесу адаптації працівника на новому робочому місці багато в чому залежить від його індивідуальних психологічних особливостей. Для ефективної організації адаптаційного процесу того чи іншого працівника необхідна інформація про рівень розвитку його пізнавальної сфери, особистісних і соціальних властивостей і якостей.

За успішність соціальної адаптації в більшій мірі відповідає соціальна сфера особистості людини, що дозволяє характеризувати його як члена трудового колективу. І в даному випадку необхідно вивчити його соціальні потреби, мотиви діяльності, морально-етичні установки. При всьому різноманітті індивідуальних психологічних особливостей людини кожного з нас можна віднести до якої-небудь групи людей, що мають схожі риси. Саме правильне визначення типу особистості нового співробітника дозволяє керівникові швидко “підібрати до нього ключі” і зробити процес адаптації максимально швидким і ефективним.

Тер Аудит надає послугу психологічної адаптації бухгалтерів, у процесі якої працівник проходить кілька стадій:

 • загальне ознайомлення з ситуацією і пристосування (звикання, засвоєння стереотипів);
 • асиміляція (повне пристосування);
 • ідентифікація (ототожнення особистих цілей з цілями колективу).

Примірний порядок адаптації виглядає наступним чином:

 • ознайомлення з фірмою, її особливостями, внутрішнім трудовим розпорядком і т. д.;
 • церемонія представлення колективу, ознайомлення з робочим місцем;
 • бесіда з керівником;
 • ознайомлення з соціальними пільгами і стимулами;
 • інструктаж з пожежної безпеки і техніки безпеки;
 • у деяких випадках – навчання за спеціальною програмою;
 • робота на своєму робочому місці.

Сприяння професійному навчанню

Бажаєте удосконалити професійні навички персоналу та отримати відповіді на питання щодо оптимізації процесів переходу на МСФЗ та ефективного ведення обліку згідно міжнародних стандартів? Професійна команда Тер Аудит пропонує проведення стажування працівників та організацію корпоративних тренінгів з питань застосування МСФЗ у діяльності Вашої компанії на практичній основі, як у он-лайн, так і офф-лайн форматі. З актуальними посиланнями на проведення зустрічей, семінарів та стажувань можна ознайомитися тут.

Форма зворотнього зв'язку

Напишіть нам і ми негайно перетелефонуємо

Контакти

вул. Старий ринок, 3, Тернопіль, Тернопільська область, 46002

Пн-Пт: 9:00-18:00 / Сб-Нд: вихідні